Top of Europe
Lauterbrunnen, Grindelwald, Jungfrau, Interlaken

รถบัสของเราจะนำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้าน Lauterbrunnen ชมเมืองและน้ำตกจากผาอันขึ้นชื่อ ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปยังหมู่บ้าน Grindelwald ซึ่งตั้งอยู่ในระดับความสูง 1'034 ม. (3'392 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเรียกว่าเป็นประตูสู่ Eiger, Monch, Jungfrau ขึ้นกระเช้า Eiger Express เพื่อต่อรถรางขึ้นไปยัง Jungfraujoch Top of Europe ร้านอาหารร้านขายช็อกโกแลตและร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3'466 เมตร หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเราจะนั่งรถรางลงจากเขาแล้วเข้าเมือง Interlaken พักโรงแรมที Interlaken 1คืน

#

Grindelwald

กรินเดลวาลด์ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี 1146
#

Kleine Scheidegg

จาก 1'034 m ถึง 2'061 m
#

Jungfraujoch

สุดยอดแห่งยุโรป
#

Ice Palace

อุโมงค์น้ำแข็งบน 3'440 ม
#

Lauterbrunnen

#

Lauterbrunnen

Back to Start Page กลับสู่ทัวร์หลัก